ALGEMENE VOORWAARDEN
| feestband.com

Algemene voorwaarden Stichting Skippy

Stichting Skippy is juridische entiteit en vertegenwoordiger namens onder meer, doch niet uitsluitend, feestband.com, Boston Tea Party, Got the VIBE!, Party Legends, Rocking Piano, acts, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke handeling, leverantie, overeenkomst, rechtsbetrekking en werkzaamheden tussen Stichting Skippy en de band/artiest/act, hierna te noemen Artiest, en een natuurlijk- of rechtspersoon, hierna te noemen Opdrachtgever samenhangend met een optreden, concert, festiviteit, evenement en/of andere activiteit of omstandigheid.
2. Een algemene verwijzing door de Opdrachtgever naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking.

Overeenkomsten
3. Alle door de Artiest gedane aanbiedingen, zowel mondelinge als schriftelijke, zijn vrijblijvend.
4. Artiest en Opdrachtgever zijn eerst gebonden, nadat en voor zover de Opdrachtgever de eerder gedane aanbieding van Artiest persoonlijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van de Artiest heeft omgezet in een definitieve opdracht tijdens welk gesprek overeenstemming is bereikt over relevante zaken, zoals – doch niet uitsluitend – locatie, datum, tijdstip van optreden en de totale uitkoopsom.
5. Opdrachtgever dient de opgestelde overeenkomst digitaal te tekenen binnen 5 dagen na dagtekening overeenkomst/offerte. Na deze termijn heeft de Artiest het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
6. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de overeenkomst als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn aanvaard of bevestigd.
7. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit voor de Artiest meerdere werkzaamheden en kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voor daaruit minder werkzaamheden en kosten ontstaan, als minderwerk. Meerwerk wordt verrekend met de betaling van de totale uitkoopsom of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien de Artiest daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Nakoming
8. Artiest is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien hetzij de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, hetzij het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, hetzij Opdrachtgever in surséance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij Opdrachtgever onder curatele is gesteld, hetzij Opdrachtgever onder bewind is gesteld.
9. De Artiest is gerechtigd het optreden te annuleren, zulks tot uiterlijk 8 (acht) werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de Artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden of opname heeft van de artistieke prestatie of indien een optreden buiten de Benelux gedaan kan worden. In dat geval zal de Opdrachtgever geen schadevergoeding van de Artiest kunnen vorderen. Wel zal de Artiest zorg dragen voor een adequaat alternatief.
10. In geval van annulering en/of overmacht, waaronder uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend – begrepen arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van bovengenoemde televisie-clausule, heeft de Artiest het recht het optreden door een gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum, één en ander na overleg met de Opdrachtgever.
11. Contractant 1 is bekend met de prestatie, presentatie en het repertoire van de Artiest. Artiest kan verschijnen in (een) andere samenstelling(en).
12. Indien het optreden geen doorgang kan vinden vanwege een reden die niet toegerekend kan worden aan Artiest zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd, te voldoen binnen 21 dagen na datum van annuleren:
0% van de totale uitkoopsom, indien Artiest alsnog een optreden weet te bemachtigen voor de overeengekomen speeldatum en tijdstip, en tevens Opdrachtgever binnen een half jaar na de annuleringsdatum een re-boeking kan doen;
10% van de totale uitkoopsom, indien Artiest alsnog een optreden weet te bemachtigen voor de overeengekomen speeldatum en tijdstip, indien Opdrachtgever binnen een half jaar na de annuleringsdatum geen re-boeking kan doen;
50% van de totale uitkoopsom bij bekendmaking aan Artiest tot 56 dagen voor de speeldatum;
70% van de totale uitkoopsom bij bekendmaking aan Artiest vanaf 56 tot en met 7 dagen voor de speeldatum;
90% van de totale uitkoopsom bij bekendmaking aan Artiest vanaf 6 dagen tot de speeldatum.
Bij berekening van de periode wordt de speeldatum en de dag waarop bekend wordt dat het optreden geen doorgang kan vinden, meegerekend.

Overmacht
13. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die een (tijdige) nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Artiest zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: ziekte, overlijden, overlijden van naaste en familieleden, niet voorziene files, zeer slecht weer en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van transport in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen en andere omstandigheden die buiten de macht van Artiest liggen en voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.
In geval van overmacht zal de Artiest bemiddelen in een vergelijkbare Artiest.

Betaling
14. De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden, zoals verhoging van de accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van leveranciers, verzekeringspremies, een prijsverhoging moet worden toegepast. In dat geval zijn de door Artiest toegepaste prijsverhogingen bindend voor de opdrachtgever. Prijzen zijn exclusief het geldende Btw-tarief, tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen in de opdracht, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.
15. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, à contant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Artiest is bevestigd. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor de datum van optreden te zijn bijgeschreven op de rekening van de Artiest dan wel haar vertegenwoordiger. In het geval van nieuwe opdrachtgevers en bij openbare optredens dient een aanbetaling van 50% van de som binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de rekening van de Artiest dan wel haar vertegenwoordiger. Artiest behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
16. Bij niet tijdige betaling van enig door Opdrachtgever aan Artiest verschuldigd bedrag is Opdrachtgever door het enkele feit van niet tijdige betaling in verzuim en in gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling door Artiest zal zijn vereist.
17. Indien Artiest overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de Opdrachtgever aan Artiest vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 500,- bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
18. Opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek, het is hem nimmer toegestaan de bepalingen op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid en/of gebreken van de door Artiest geleverde zaken en/of prestatie.
19. Bij niet of niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door de Opdrachtgever is al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Artiest gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van schade en gederfde winst. Artiest is overigens gerechtigd de Opdrachtgever ten tijde van het verzuim zonder aankondiging of verdere mededeling van het gebruik van de (technische) systemen van de Artiest af te sluiten, dit totdat het verzuim is gezuiverd. Het recht op de verschuldigde vergoeding blijft gedurende die tijd verschuldigd.
20. Opdrachtgever is vanaf de dag van het verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Artiest de wettelijke rente verschuldigd.
21. De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Geschillen
22. Op alle uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Bepalingen met betrekking tot optredens
23. Het door de Artiest en Opdrachtgever vastgelegde tijdstip van optreden, opbouw en afbouw is bindend. Wanneer de Opdrachtgever een verzoek doet de overeengekomen tijden te wijzigen, is de Artiest gerechtigd het verzoek te weigeren of als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.
24. De sets van de band zullen plaatshebben binnen een tijdsbestek van 4 uur. Een show heeft een totaal maximaal tijdsbestek van 5 uur, gerekend vanaf het moment van opbouw-gereed tot het moment waarop kan begonnen worden met afbouw (bijv. van 19h30 tot 00h30). Er zijn extra kosten verschuldigd per half uur of deel van een half uur als het tijdsbestek de 6 uur overschrijdt (bijvoorbeeld als e.e.a. eerder moet zijn opgebouwd of indien de locatie na de show van de band langer doorgaat over de installatie van Artiest). De bedragen voor extra kosten zijn in een prijslijst beschikbaar.

Veiligheid
25. Opdrachtgever garandeert dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, of de Artiest hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de Artiest, en door haar ingeschakelde derden, ongestoord en veilig de afstand tussen de kleedkamer en podium kunnen afleggen en het podium vrijgehouden wordt van publiek.
26. Opdrachtgever garandeert dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer publiek in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en / of andere (overheids-)voorschriften is geoorloofd.
27. Indien op het tijdstip van optreden blijkt dat aangepaste veiligheidsmaatregelen vereist zijn, dient de Opdrachtgever op eigen kosten de door de Artiest aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van de Artiest onvoldoende maatregelen zijn genomen, is de Artiest gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden, dan wel op te schorten, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van de overeengekomen door de Opdrachtgever te betalen totale uitkoopsom.
28. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de geluids- en lichtinstallatie, muziekinstrumenten en leden en crew van Artiest. Indien naar het oordeel van Artiest of haar techniek de veiligheid van personen en/of apparatuur in gevaar wordt gebracht, alsook in het geval van agressieve en/of onheuse bejegening, kan het optreden en/of opstellen van de apparatuur worden onderbroken dan wel worden beëindigd. Artiest behoudt het recht op de volledige contractsom.
29. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door of voortvloeiende uit het gebruik van vuurwerk en/of andere sier-mogelijkheden op of in de nabijheid van het podium of in de nabijheid van apparatuur van de Artiest of de door Artiest ingeschakelde derden. Opdrachtgever zal zorgen voor voldoende bescherming van de apparatuur van de Artiest en de door haar ingeschakelde derden.
30. Opdrachtgever zorgt in geval van een openluchtoptreden voor een zodanige overkapping van het podium en PA-wings, dat Artiest en apparatuur volledig beschermd zijn tegen weersomstandigheden. Opdrachtgever zorgt ook voor een overkapping voor het onderbrengen van de geluid- en licht-mengtafels en personeel.

Locatie en toegang
31. Opdrachtgever garandeert er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht van de Artiest, naar de eis van de Artiest en/of door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat het leveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen van Artiest geen vertraging ondervinden.
32. Opdrachtgever garandeert dat de toegang tot de ruimten waarin de Artiest en door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
33. De zaal dient vanaf 3 uur voor het moment van opbouw-en speelklaar volledig vrij beschikbaar te zijn voor de crew voor opbouw van geluid en licht.
34. De apparatuur wordt vervoerd in een vrachtwagen van 2,6 meter breed, 11 meter lang, 4,20 meter hoog en 15 ton zwaar. De toegang tot het podium moet via een verharde weg direct en vrij toegankelijk zijn. Bij het ontbreken van een deugdelijke toegangsweg is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke voorzieningen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke vorm van schade of kosten veroorzaakt door verzakken en/of verschuiven van auto’s van Artiest en vrachtwagen(‘s) van door Artiest ingeschakelde derden.
35. Het transport van de apparatuur vanaf het uitlaad-punt tot aan het podium (en weer terug) dient te geschieden zonder liften, trappen, treden of hoge dorpels met een maximale afstand van 20 meter en dient deugdelijk verhard te zijn. Artiest is, indien het wordt geconfronteerd met een toegang tot de locatie die niet conform de bepalingen zijn van de algemene voorwaarden, gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden, dan wel op te schorten, zonder dat de Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van de overeengekomen door de Opdrachtgever te betalen totale uitkoopsom.
36. Opdrachtgever zorgt voor gratis en veilige parkeerplaatsen voor Artiest, al haar bandleden en technici binnen een redelijke afstand van het podium. In geval van een dusdanige afstand van de locatie naar de eerste geschikte parkeergelegenheid kunnen extra kosten voor transport van en naar de parkeergelegenheid verschuldigd zijn. In geval van niet gratis parkeergelegenheid kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Podium en stroom
37. Opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke stroomvoorziening, waarop voldoende ruimte is om alle zaken voor het optreden benodigd te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Opdrachtgever garandeert dat het podium en stroomvoorziening, in geval van optreden in de openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden – ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest, diens kleding en andere zaken voor het optreden benodigd. Zie ook punten 28 en 30.
38. Het podium dient te voldoen aan bepaalde afmetingen. Zie hiervoor de bijlage. Het podium dient voldoende veilig te worden bevonden naar het oordeel van Artiest of haar techniek.
39. De Artiest zal altijd een backdrop met logo inhangen.
39a. Artiest zal altijd eigen video en visuals moeten kunnen gebruiken (‘draaien’), ook indien een videoscherm op locatie reeds aanwezig is.
40. Benodigde stroom voor een standaard-set (tot 700 personen): 1 krachtstroomgroep van 3 x 32 Amp / 380 Volt CEE form (3 fasen met gescheiden nul en aarde) + 1 x 16 Amp / 380 Volt CEE form (3 fasen met gescheiden nul en aarde). Bij grotere locaties informeert Opdrachtgever bij Artiest voldoende tijdig naar de gewenste stroom. Stroom-aansluiting binnen 5 meter van het podium.
Indien er voor de stroom gebruik gemaakt wordt van een aggregaat, is een aggregaat met geslagen aardpin noodzakelijk van 60 KVA (voor een standaard set), gestabiliseerd en afgeregeld op 50 Hertz. Opdrachtgever informeert voldoende tijdig bij Artiest naar de stroom en aggregaat vereisten.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade en gevolgschade veroorzaakt door ondeugdelijke stroom en/of stroomtoevoer.
41. Opdrachtgever garandeert dat het podium en locatie voor en na het optreden voldoende en overzichtelijk beschikbaar is voor onder meer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn.

PA, licht en bediening
42. De Artiest en/of technici van de Artiest geven, indien nodig, richtlijnen over de plaats en bediening van het monitorsysteem, PA-systeem, licht, mengpanelen en eventueel volgspots. De Artiest en/of technici van de Artiest bepalen of tijdens het optreden in de ruimte waar wordt opgetreden de lichten zullen worden gedimd of gedoofd.
43. Indien licht en geluid reeds aanwezig zijn op locatie zullen de technici van de Artiest bepalen of er al dan niet gebruik gemaakt zal worden van een aanwezige licht en/of geluidsinstallatie. Bediening van de apparatuur benodigd voor de show van de Artiest zal worden gedaan door technici van de Artiest. Indien geen gebruik gemaakt wordt van eigen licht en geluid zal het licht en geluid moeten zijn conform de meest recente technici rider van de Artiest.
44. Een DJ kan kosteloos doorprikken op de PA-installatie van de Artiest. Dit geldt tot het einde van het optreden van Artiest. Doorprikken van de DJ na het optreden en het technisch verzorgen van andere activiteiten dan het verzorgen van het optreden van de Artiest zal worden gezien als meerwerk.

Verzorging
45. Voor de band en crew zullen voldoende (ook alcoholische) consumpties ter beschikking worden gesteld, beschikbaar vanaf aankomst van de crew tot aan het weer inladen van de apparatuur.
46. Opdrachtgever zorgt voor warme maaltijden voor de crew. Indien opdrachtgever niet in staat is de warme maaltijden te verzorgen is deze hiervoor een vergoeding verschuldigd van € 40,- per crewlid, aan de crew te overhandigen. De crew moet dan wel (logistiek, technisch en qua tijdsplanning) in de gelegenheid zijn de locatie te verlaten om elders te eten.
47. Indien de aanvang van de show voor 21.00 uur is, zal Opdrachtgever zorgen voor maaltijden voor de bandleden.
48. Koffie, thee en broodjes voor Artiest (en crew) wordt gewaardeerd
49. Opdrachtgever garandeert dat er een goede en rustige accommodatie zal zijn, waar de Artiest zich kan kleden en waar de Artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. De accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een deugdelijke verlichting, spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen een redelijke afstand van sanitaire voorzieningen en podium.

Vergunningen en rechten
50. De Opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de voor het optreden vereiste muziek-, video- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen – ook die van onder meer doch niet uitsluitend Buma/Stemra, Sena, Sekam, Vevam, Videma – levert voor de Opdrachtgever ten opzichte van de Artiest wanprestatie op. Het niet verlenen van een benodigde vergunning of andere administratieve of bestuurlijke goedkeuring levert geen overmacht op voor de Opdrachtgever.
51. De Opdrachtgever garandeert dat alle door de Opdrachtgever te verstrekken materiaal inclusief de afgesproken dienstverlening, vrij is van rechten en de Artiest en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, ook voor bijstand in en buiten rechte, terzake van pretense rechten van derden
52. De Opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van de Artiest geen geluids- en/of beeldopnamen dan wel dan wel projecties van het optreden zullen worden gemaakt en zal alle mogelijke actie ondernemen om dit te voorkomen.
53. De Opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van de Artiest geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de Artiest worden gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar het optreden wordt gegeven.
54. De Opdrachtgever garandeert er tijdig zorg voor te dragen dat de Artiest informatie heeft gekregen over de op de plaats van optreden geldende algemene politieverordening en andere gemeentelijke-, verkeers-, en/of overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden.
55. De Opdrachtgever garandeert dat door de Artiest ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekendmaken van het overeengekomen optreden.

Diversen
56. De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van de Artiest, alsmede met de soort of de aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.
57. De Artiest kan enkele potentiële klanten uitnodigen het optreden bij te wonen.
58. De Artiest draagt er zorg voor tijdig vóór de aanvang van het optreden aanwezig te zijn met al hetgeen voor het optreden noodzakelijk is, tenzij door de Artiest en de Opdrachtgever is overeengekomen dat bepaalde zaken voor het optreden benodigd, door of vanwege de Opdrachtgever worden verstrekt of dat op een eerder tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
59. Alleen na schriftelijke toezegging is het geoorloofd geluid- en/of video-opnamen te maken. In het geval van schriftelijke toestemming zal Artiest te allen tijde een exemplaar van de opname willen ontvangen. Opdrachtgever garandeert dat het gebruik van dit materiaal voor promotie van Artiest vrij is van alle rechten. Bij constatering van dergelijke opname is Artiest gerechtigd het optreden op te schorten, dan wel geen doorgang te laten vinden, dan wel af te breken.
60. De Artiest verplicht zich tot tijdig voor het optreden beschikbaar stellen aan de Opdrachtgever van voldoende publiciteitsmateriaal zoals, foto’s biografieën en affiches.